Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató, felhasználási feltételek

KISLÓTUSZ KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelő neve és elérhetősége

Adatkezelő neve: Kislótusz Kft. (Székhelye: 1163 Budapest Kerepesi út 190.)

Email címe: andrea@kislotusz.hu mint adatkezelő, (a továbbiakban, mint Adatkezelő), kezeli az Ön személyes adatait. Ön, az adatkezelés érintettje lesz, mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy.

A weboldal működtetés során sütiket nem alkalmazunk, adatbázist nem építünk. A Kislótusz Kft. elérhetőségein történő kapcsolatfelvételt az érdeklődő kezdeményezi információszerzés vagy bejelentkezés céljából. Az ő elérhetősége csak abban az esetben kerül nyilvántartásba, amennyiben

a., ezt külön kéri, mert hírlevélre feliratkozik

b., a Kislótusz Kft. valamely szolgáltatását igénybe szeretné venni

 

SZEMÉLYES EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK FELVÉTELE ÉS TÁROLÁSA

Törvényi előírások miatt minden egyes páciensről/kliensről/ betegről személyes és egészségi állapotát érintő adatokat kell felvenni és azokat 15 évig tárolni. Ezen adatok kizárólagos kezelője és tárolója Mádai Andrea. Az adatok 3. félnek ki nem adhatók, kivéve hatóság pl. ÁNTSZ ellenőrzés esetén.

 

HÍRLEVÉL, MARKETING CÉLÚ INFORMÁCIÓ, OKTATÁSI FELHÍVÁS, PROMÓCIÓ KÜLDÉSE ESETÉN

Az adatkezelő neve és elérhetősége

Adatkezelő neve: Kislótusz Kft (Székhelye: 1163 Budapest Kerepesi út 190.)

Email címe: andrea@kislotusz.hu mint adatkezelő, (a továbbiakban, mint Adatkezelő), kezeli az Ön személyes adatait. Ön, az adatkezelés érintettje lesz, mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy.

 

Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés célja: Kislótusz Kft. tevékenységeivel kapcsolatos hírlevél, marketing, oktatási céljából és  többnyire a szolgáltató által megírt természetes életmóddal, természetgyógyászattal kapcsolatos cikkekről.

Időtartama: Az adatok kezelése addig történik, amíg Ön erről másképp nem rendelkezik: nem kéri azok törlését vagy nem vonja vissza az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

 

Az adatkezeléssel érintett adatok köre, az adatkezelés jogalapja 

Az Adatkezelés jogalapja az Ön konkrét, önkéntes – jelen tájékoztatásban foglalt feltételek alapján történő – tájékozott és kifejezett hozzájárulása.

Jelen adatkezelés során Önről az alábbi személyes adatokat kezeli az Adatkezelő: teljes név és email cím vagy csak email cím.

 

Az adatkezelésre az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései az irányadóak.

 

Az Ön, mint az adatkezelésben érintett személy

  • kérelmezhetia személyes adataihoz való hozzáférést (megtudhatja, hogy Önről van-e adatkezelés, hozzáférhet személyes adataihoz, adatkezeléssel kapcsolatos információkat kérhet ki az adatkezelőtől)
  • kérelmezheti személyes adatai helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását
  • jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. (leiratkozzon a hírlevélről, így az Adatkezelő nem fog Önnek újabb hírlevelet küldeni, de ez nem vonatkozik a korábban az Ön hozzájárulásával kiküldött hírlevelek, tájékoztatók során  használt adatkezelés jogszerűségére)

 

Ön, a fent felsorolt jogosultságokat írásban, az Adatkezelő részére írt, általa megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján, vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján gyakorolhatja.

 

Panasz benyújtásának joga, bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban

 

Önnek jogában áll az alábbi intézkedéseket megtenni, amennyiben személyes adatai kezelése során jogainak megsértését észleli:

  • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül megadott elérhetőségeken jelezvén a kifogást, problémát.
  • panaszt tehet az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH].

NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06-1-391-1400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

  • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén.

A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra, erről www.birosagok.hu honlapon kaphat felvilágosítást.

 

Adatfeldolgozásról történő tájékoztatás

Adatfeldolgozókat nem veszünk igénybe az Ön személyes adatainak kezelése során, ezt a tevékenységet Mádai Andrea végzi.

Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási kötelezettség

Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő székhelyére továbbított postai küldeményútján, vagy Adatkezelő következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

 

Ön nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez. Amennyiben ezen, az adatok kezeléséhez nem járul hozzá, úgy az nem tudunk Önnek hírlevelet, valamint marketing illetve egyéb oktatási célú emailes megkereséseket küldeni.

 

Kelt: Budapest, 2018. május 24.

Adatkezelő neve: Kislótusz Kft

 

 

Adat­kezelési Nyilatkozat

A jövőben fogadom a részemre a www.kislotusz.hu által elektronikus úton elküldött információkat, hírleveleket.

A fenti adatok megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim a Kislótusz Kft. adatbázisába kerüljenek, és azokat – esetleges tiltó nyilatkozatom kézhezvételéig – honlap tulajdonos minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa saját marketingtevékenysége céljából a jövőben a törvényi feltételek betartása mellett.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek nem szolgáltatjuk ki.

Hozzájárulok, hogy részemre elektronikus úton reklámot ill. hírlevelet küldjenek.

Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Adataim törlését a nyilvántartásból, illetve adataim módosítását andrea@kislotusz.hu e-mail címen, vagy a honlapon található regisztrációs űrlap kitöltésével bármikor kérhetem.

Budapest, 2018.május 24.